Dynasty tietopalvelu Haku RSS Vihdin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://vihti.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://vihti.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 266


Liite 2 Kaava 0560_Haimoon OYK_ OAS_13122022

Haimoon osayleiskaava, kaava 0560 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Elinvoimalautakunta 13.12.2022 § 99 

 

 

Haimoon osayleiskaavan laatiminen on sisältynyt Vihdin kunnan kaavoitusohjelmaan vuosille 2022-2023 (kv 13.12.2021), jossa kaavan käynnistäminen on ajoitettu vuoden 2022 loppuun.


Osayleiskaavoitusta varten on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on esitetty  suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty keskeiset aluetta koskevat suunnitelmat sekä kaavatyön alustavat tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan suunnittelutyön edetessä.

Haimoon osayleiskaavatyön keskeisenä tavoitteena on Vihdin strategisen yleiskaavan (lainvoimainen 19.10.2021) periaatteiden mukaisesti tutkia asutuksen tiivistämismahdollisuudet Haimoon koulun ja päiväkodin lähiympäristössä samalla alueen maaseutumainen kylämäisyys säilyttäen.

 

Kaavatyön yhteydessä tutkitaan, miten alueen kehittäminen tulisi toteuttaa suhteessa muuhun kuntarakenteeseen, palveluihin sekä alueen maisemaan ja luonnonolosuhteisiin. Kaavalla määritellään tulevaisuuden maankäytön rakenne alueen ympäristöarvot sekä ylemmän asteiset maankäyttösuunnitelmat huomioiden.

Paikallisia erityiskysymyksiä suunnittelussa ovat rakentamisen sovittaminen kyläkuvaan ja maisemaan, maaseutuelinkeinojen harjoittamisen edellytysten turvaaminen ja kehittäminen, kestävien ja turvallisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvojen tunnistaminen.

Paikallisten tavoitteiden lisäksi suunnittelussa tulee varautua Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa osoitettujen Haimoo-Selki -välisen viheryhteystarpeen sekä Forssa-Tammisto 400 kV -voimajohdon esittämiseen. Vt 25 tulee huomioida valtakunnallisena yhteytenä kehittämistarpeineen.

 

Osayleiskaava laaditaan MRL 44 §:n mukaisesti suoraan rakentamista ohjaavaksi, jolloin erilliselle, rakennuslupamenettelyä edeltävälle suunnittelutarveratkaisumenettelylle ei ole enää tarvetta. Rakennuspaikkojen mitoituksen osalta poikkileikkausajankohdan lähtökohtana pidetään vuotta 2000.

 

Osayleiskaavatyön tavoitteet ja kaavarajaus tarkentuvat kaavatyön edetessä.

 

Valmistelija Teija Liuska-Eloranta etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0503024695

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Petra Ståhl

 

Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää:
 

1)

merkitä tiedoksi Haimoon osayleiskaavan (kaava 0560) osallistumis- ja arviointisuunnitelman

2)

esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Haimoon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut, kaavatyön alustavat tavoitteet ja kuuluttaa osayleiskaavan vireille.

 

 

Päätös Elinvoimalautakunta päätti
 

1)

merkitä tiedoksi Haimoon osayleiskaavan (kaava 0560) osallistumis- ja arviointisuunnitelman

2)

esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Haimoon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut, kaavatyön alustavat tavoitteet ja kuuluttaa osayleiskaavan vireille.

 

 

Tiedoksi 

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 266  

509/10.02.02.00/2022 

 

 

 

Valmistelija Teija Liuska-Eloranta  etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 0503024695

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Erkki Eerola

 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää

 

1)

hyväksyä Haimoon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjatut, kaavatyön alustavat tavoitteet ja;

 

2)

kuuluttaa osayleiskaavan vireille.

 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jokinen poistui esteellisenä (Hallintolain 28 §:n 1 mom. 3-kohdan mukainen intressijäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi).

 

Tiedoksi